Automotive

branches-automotiveWel of niet vergunningplichtig?
Door de invoering van het Activiteitenbesluit zijn de milieuregels binnen de Automotive branche veranderd. De overheid hanteert nieuwe criteria waardoor u nu wel of juist niet (meer) vergunningplichtig bent. In dit Activiteitenbesluit zijn regels opgenomen over onder andere bodembescherming, geurhinder en opslag van gevaarlijke en bodembedreigende vloeistoffen in tanks. Wilt u weten of u vergunningplichtig bent? Vul dan de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) in of neem contact op met AdbLOM.

Bodembescherming
Los van de veranderingen binnen het Activiteitenbesluit zijn bodem beschermende maatregelen altijd verplicht. Deze voorzieningen moeten het risico op bodemverontreiniging tot een minimum beperken. Denkt u hierbij aan vloeistofkerende vloeren, verhardingen en lekbakken. Wilt u weten welke voorziening voor uw bedrijf het beste is? Neem contact op met AdbLOM.

Advies milieuzaken Automotive
Ook voor andere milieuzaken binnen de Automotive branche adviseert AdbLOM u graag over passende maatregelen. Denkt u hierbij aan:

 • inrichting werkplaatsen (ook verfspuiterij en anti-roestbehandeling)
 • bodemonderzoek
 • gebruik gecomprimeerd aardgas
 • afleveren en opslag vloeibare brandstoffen, mengsmering en aardgas
 • opslag in ondergrondse- of bovengrondse tanks PGS 30
 • opslag van gevaarlijke stoffen PGS 15

Voordelen adbLOM voor Automotive branche:

 • Kennis over gewijzigd Activiteitenbesluit
 • Kennis van zaken over alle milieuaspecten binnen de Automotive branche
 • Snel duidelijkheid of u wel of niet vergunningplichtig bent
 • Eerlijk advies over wettelijk verplichte milieumaatregelen
 • Begeleiding bij opstellen en aanvraag milieuvergunning