Opslagtank voor gassen

Milieuadvies voor bedrijven met een opslagtank voor gassen

Bij AdbLOM hebben we veel ervaring met de complexe milieuregels die gelden voor bedrijven met een opslagtank voor gassen. Deze bedrijfsactiviteiten van deze ondernemingen kunnen aanzienlijke milieueffecten hebben, met name voor de externe veiligheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Wat valt onder een opslagtank voor gassen?

Een opslagtank is een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof. Hieronder vallen niet een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation. Een ladingtank van een bunkerstation valt onder de milieubelastende activiteit bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen. De activiteit is het opslaan in een:

 • Opslagtank van meer dan 150 liter gevuld met giftige, bijtende, brandbare of oxiderende gassen van ADR-klasse 2. Deze gassen zijn tot vloeistof verdicht.
 • Opslagtank van meer dan 300 liter gevuld met verstikkende gassen van ADR-klasse 2. Deze gassen zijn tot vloeistof verdicht.
 • Opslagtank van meer dan 150 liter gevuld met tot vloeistof verdichte gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 van bijlage I, deel 3, CLP-verordening.

Onder opslaan vallen ook de handelingen die daarbij horen, zoals het vullen of legen van de opslagtank met een tankwagen. Ook het tijdelijk opslaan in afwachting van verder vervoer valt onder deze milieubelastende activiteit. Bij het opslaan van propaan gaat het om propaanreservoirs bij particulieren, bedrijven en op bouwterreinen.

Milieuregels voor bedrijven met een opslagtank voor gassen

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Opslag propaan/propeen: Voor niet-vergunningplichtige activiteiten gelden specifieke regels om de veiligheid en milieu-impact te waarborgen.
 • Opslag oxiderende en verstikkende cryogene gassen: Er gelden strenge regels als je maximaal 100 m³ oxiderende gassen opslaat.
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen: Voor vergunningplichtige activiteiten gelden extra regels om de veiligheid en het milieu te beschermen.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Een omgevingsvergunning is nodig voor de opslag van:

 • Propaan of propeen
  • Van meer dan 13 m³ in een opslagtank.
  • Als propaan of propeen in de vloeistoffase wordt afgetapt, zoals bij het vullen van gasflessen vanuit een opslagtank.
 • Giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2.
 • Brandbare gassen van ADR-klasse 2, met uitzondering van propaan of propeen.
 • Meer dan 100 m³ oxiderende gassen van ADR-klasse 2.
 • Gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 van bijlage I, deel 3, CLP-verordening.

De reden voor de vergunningplicht is de externe veiligheid.

Er is geen vergunningplicht voor het:

 • Opslaan van LPG.
 • Opslaan van vloeibaar gemaakt vergistingsgas.

Waarom kiezen voor milieuadvies van AdbLOM?

Bij AdbLOM hebben we meer dan 10 jaar ervaring in het adviseren van bedrijven op het gebied van milieugerelateerde zaken. Voor bedrijven met opslagtanks voor gassen vertalen we milieubeleid naar praktische oplossingen, waardoor je organisatie slimmer, bewuster en weerbaarder wordt tegen overheidsregels. Onze ondersteuning helpt je om grip te krijgen op bedrijfsprocessen, een veiligere werkplek te bieden voor medewerkers, structureel milieu- en bedrijfsdoelen te behalen, en te voldoen aan alle wettelijke eisen en voorwaarden. Daarnaast optimaliseren we de communicatie met de overheid, zodat jouw bedrijf altijd up-to-date is met de nieuwste regelgeving.

Neem contact op met AdbLOM milieuadvies, zodat we je kunnen ondersteunen met milieubeleid, vergunningen en certificering. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf milieuvriendelijk, duurzaam en in lijn met alle geldende wet- en regelgeving opereert.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl