Buisleidingen met gevaarlijke stoffen

Milieuadvies voor transporteurs van buisleidingen met gevaarlijke stoffen

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM erkennen we de unieke uitdagingen waarmee transporteurs van buisleidingen die gevaarlijke stoffen vervoeren geconfronteerd worden. De milieuwetgeving in deze sector is complex en voortdurend in ontwikkeling. Onze expertise in milieuregelgeving stelt ons in staat om uw bedrijf te voorzien van gespecialiseerd advies, zodat u niet alleen voldoet aan alle huidige milieuvereisten, maar ook uitstekend voorbereid bent op eventuele toekomstige wijzigingen in de regelgeving. Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de regels voor milieuvergunningen aangescherpt, wat gedegen kennis van deze nieuwe wetgeving vereist, evenals een aanpassing van uw operationele strategieën aan deze eisen.

Veranderingen door de Omgevingswet

De Omgevingswet introduceert strengere vereisten voor het verkrijgen van milieuvergunningen, waarbij voor elke kernactiviteit een aparte vergunning nodig is. Deze ontwikkeling benadrukt de noodzaak voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zoals aardgas en andere gevaarlijke chemicaliën, om hun compliance strategieën te heroverwegen en te versterken.

Kernactiviteiten voor buisleidingtransport

De kernactiviteit betreft het beheer van buisleidingen die zijn ontworpen voor het transport van diverse stoffen (gevaarlijke) onder specifieke condities:

 • Buisleidingen voor aardgas: Met een minimale uitwendige diameter van 50 mm en een druk van minstens 1.600 kPa.
 • Buisleidingen voor andere stoffen dan aardgas: Met een minimale uitwendige diameter van 70 mm of een binnendiameter van minstens 50 mm en een druk van minstens 1.600 kPa, geschikt voor het vervoer van:
  • Ontvlambare gassen zoals butaan en waterstof.
  • Ontvlambare vloeistoffen zoals isopreen en aardolieproducten.
  • zoals isopreen, propeenoxide en aardolieproducten
 • Gevaarlijke stoffen met acute toxiciteit, zoals chloor, ammoniak, koolmonoxide, formaldehyde, waterstofchloride, etheenoxide, monovinylchloride en synthesegas.
 • Kooldioxide, zuurstof of stikstof: Ook voor deze gassen zijn de specificaties een minimale uitwendige diameter van 70 mm of een binnendiameter van 50 mm en een werkdruk van minimaal 1.600 kPa.
 • Warmte als onderdeel van een warmtenet: Buisleidingen gebruikt voor de distributie van warmte binnen warmtenetten vereisen een uitwendige diameter en druk die geschikt zijn voor de efficiënte en veilige transport van warmte.
 • Koude als onderdeel van een koudenet: Buisleidingen bestemd voor de distributie van koude binnen koudenetten moeten ook voldoen aan specifieke diameter- en drukvereisten om een optimale werking te garanderen.

Deze buisleidingen kunnen zowel ondergronds als bovengronds worden aangelegd. Alle bijbehorende faciliteiten, zoals afsluiters, scraperfaciliteiten voor interne reiniging, en kathodische bescherming, vallen onder de milieubelastende activiteiten. Verpompingsstations of compressorstations worden echter niet als onderdeel van deze milieubelastende activiteiten beschouwd.

Activiteiten die niet onder de milieubelastende categorie vallen

Er zijn specifieke situaties waarin bepaalde buisleidingactiviteiten niet worden beschouwd als milieubelastende activiteiten onder de geldende regelgeving:

 • Buisleidingen in de Noordzee: Deze buisleidingen vallen niet onder de reguliere milieubelastende activiteiten omdat de regulatie van externe veiligheid hier niet relevant is. In deze gebieden zijn er geen kwetsbare of zeer kwetsbare bouwwerken of locaties in de nabijheid die risico zouden kunnen lopen.
 • Buisleidingen in of boven militaire zeehavens of luchthavens: Voor deze buisleidingen gelden specifieke voorwaarden die door het bevoegd gezag in de omgevingsvergunning worden gesteld, vanwege de unieke veiligheidseisen en operationele omstandigheden in deze zones.
 • Buisleidingen op locaties met complexe externe veiligheidsrisico’s: Dit omvat buisleidingen die functioneel zijn verbonden aan activiteiten binnen bijvoorbeeld Seveso-inrichtingen, bij gasdrukregel- en meetstations, mijnbouwactiviteiten of activiteiten die onder de richtlijn industriële emissies vallen. Hier beoordeelt het bevoegd gezag de risico’s specifiek verbonden aan de buisleidingen in combinatie met andere potentiële gevaren op de locatie. Op basis hiervan kunnen aangepaste voorschriften voor de buisleiding in de omgevingsvergunning worden opgenomen om aan de specifieke veiligheidsbehoeften te voldoen.

Omgevingsvergunning voor buisleiding met gevaarlijke stoffen

Bij AdbLOM begrijpen we dat de regelgeving rondom buisleidingen met gevaarlijke stoffen complex kan zijn onder de Omgevingswet. Hoewel de kernactiviteit van het exploiteren van buisleidingen met gevaarlijke stoffen zelf meestal geen vergunning vereist, kunnen er situaties zijn waarbij aanvullende activiteiten, wel onder de vergunningplicht vallen. Deze activiteiten kunnen verband houden met andere operationele processen binnen het bedrijf die milieubelastend zijn en daarom aanvullende regelgeving vereisen.

Onze diensten

Milieuadviesbureau AdbLOM biedt gespecialiseerd advies om ervoor te zorgen dat uw bedrijf niet alleen voldoet aan alle huidige milieuvereisten, maar ook optimaal voorbereid is op toekomstige veranderingen. Of het nu gaat om het aanvragen van de juiste vergunningen of het ontwikkelen van robuuste milieubeheersstrategieën, wij staan klaar om bedrijven die buisleidingen gebruiken voor het transport van gevaarlijke stoffen uitgebreid te ondersteunen en adviseren.

Neem contact op met ons voor deskundig advies en ondersteuning afgestemd op de unieke behoeften van uw transportactiviteiten via buisleidingen.

 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl