Brandstoffenhandels en tankopslagbedrijven

Gespecialiseerd milieuadvies voor brandstoffenhandels en tankopslagbedrijven door Milieuadviesbureau AdbLOM

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM zijn we gespecialiseerd in het leveren van deskundig milieuadvies aan brandstoffenhandels en tankopslagbedrijven. Deze sectoren staan onder strenge milieuwetgeving omdat hun activiteiten potentieel schadelijk zijn voor zowel de bodem als de lucht, en kunnen risico’s met zich meebrengen zoals lozingen, intensief energiegebruik, en gevaren voor de omgevingsveiligheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Onze expertise is essentieel, vooral sinds de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024, die de regelgeving rond milieuvergunningen aanzienlijk heeft veranderd.

Veranderingen door de Omgevingswet

De Omgevingswet heeft de aanpak van milieuvergunningen fundamenteel gewijzigd. Voor elke kernactiviteit van uw bedrijf die impact heeft op het milieu, is nu een afzonderlijke vergunning vereist. Dit betekent dat een diepgaande kennis van deze nieuwe wetgeving noodzakelijk is, evenals een begrip van hoe deze toepasbaar is op de specifieke operaties van uw brandstoffenhandel of tankopslagbedrijf.

Kernactiviteiten van brandstoffenhandels en tankopslagbedrijven

De kernactiviteit binnen deze sector is het opslaan van chemicaliën of brandstoffen in opslagtanks. Deze opslag vindt plaats voor handelsdoeleinden of ter voorbereiding op het vervoer van deze stoffen. Deze kernactiviteit vereist strikte naleving van milieuwetgeving om lekkage, vervuiling en ongelukken te voorkomen, en om te zorgen voor veilige en duurzame operaties.

Samenloop van activiteiten en milieuregelgeving bij brandstoffenhandels en tankopslagbedrijven

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM erkennen we dat brandstoffenhandels en tankopslagbedrijven vaak betrokken zijn bij diverse activiteiten die elkaar kunnen overlappen en complexe milieukwesties met zich meebrengen. Deze activiteiten zijn niet alleen essentieel voor de kernoperaties maar kunnen ook functioneel ondersteunend zijn of direct deel uitmaken van de kernactiviteiten.

Voorbeelden van ondersteunende en kernactiviteiten:

 • Stookinstallaties: Deze zijn vaak nodig voor het genereren van energie of warmte binnen de faciliteit.
 • Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking: Cruciaal voor de veiligheid en compliance met milieuvoorschriften.
 • Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen: Dit omvat zowel opslag- als transportbedrijven en is van vitaal belang voor de logistiek van gevaarlijke stoffen.

Specifieke milieuregels voor de sector:

 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Dit omvat de distributie van brandstoffen aan eindgebruikers of andere operaties.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Een veelvoorkomende service die strikte veiligheidsmaatregelen vereist.
 • Opslaan van goederen: Waaronder ook niet-gevaarlijke stoffen vallen.
 • Benzineterminal operaties: Beheer van grote hoeveelheden brandstoffen.
 • Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen: Voor zowel opslag als voorbereiding op transport.
 • Laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen: Essentieel voor de maritieme logistiek.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Richt zich op het verminderen van de ecologische voetafdruk.
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen en emissies in de lucht: Speciale aandacht is vereist voor activiteiten die potentieel gevaarlijke emissies kunnen uitstoten.

Vergunningvereisten onder de Omgevingswet:

 • Opslagtanks voor gassen en vloeistoffen: Deze faciliteiten kunnen door de opslag van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen een direct gevaar vormen voor de omgeving en vereisen strikte vergunningen.
 • Algemene milieubelastende activiteiten: Afhankelijk van de aard en schaal van de operaties kan er een vergunning nodig zijn voor diverse handelingen met gevaarlijke stoffen.

De complexiteit van deze vergunningen kan overweldigend zijnen het niet naleven van deze regels brengt grote risico’s met zich mee.

Hoe AdbLOM kan helpen

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de uitdagingen die brandstoffenhandels en tankopslagbedrijven ervaren bij het navigeren door de complexe en vaak verwarrende milieuwetgeving. Wij bieden gespecialiseerd advies om ervoor te zorgen dat uw bedrijf niet alleen voldoet aan alle huidige milieuvereisten, maar ook optimaal voorbereid is op toekomstige regelgeving. Of u nu hulp nodig heeft bij het aanvragen van de juiste vergunningen, of ondersteuning zoekt bij het implementeren van milieubeheersstrategieën, AdbLOM staat klaar om brandstoffenhandels en tankopslagbedrijven te assisteren.

Neem contact op met ons team om samen door het milieuwetgevingsproces te navigeren en ervoor te zorgen dat uw brandstoffenhandel of tankopslagbedrijf milieuverantwoordelijk en veilig opereert.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl