Agrarisch loonwerkbedrijf

Milieuadvies voor Agrarisch Loonwerkbedrijven bij Milieuadviesbureau AdbLOM

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM zijn we ons bewust van de milieutechnische uitdagingen waarmee agrarisch loonwerkbedrijven geconfronteerd worden. Activiteiten binnen deze sector kunnen aanzienlijke milieu-impact hebben, met name door lozingen en het gebruik van energie. In het licht van de recent ingetreden Omgevingswet op 1 januari 2024, is het essentieel dat uw bedrijf niet alleen voldoet aan de huidige milieuvoorschriften maar ook goed voorbereid is op de nieuwe Omgevingswet en toekomstige wetgeving.

Aanpassingen door de Omgevingswet

De invoering van de nieuwe Omgevingswet heeft aanzienlijke veranderingen met zich meegebracht, vooral voor bedrijven die werkzaam zijn in sectoren met milieu-impact. De wet vereist dat voor elke kernactiviteit een afzonderlijke vergunning wordt aangevraagd. Dit proces benadrukt de noodzaak voor een grondige kennis van zowel de bestaande als de nieuwe wetgeving en hoe deze van toepassing is op de specifieke bedrijfsactiviteiten binnen uw agrarisch loonwerkbedrijf.

Kernactiviteiten van Agrarisch Loonwerk

De kernactiviteiten van uw loonwerkbedrijf omvatten essentiële diensten zoals:

 • Het opslaan van stoffen die nodig zijn voor het agrarisch loonwerk.
 • Het onderhouden, repareren en schoonmaken van landbouwvoertuigen en werktuigen.

In de context van agrarisch loonwerkbedrijven is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen de termen “voertuigen” en “werktuigen”, aangezien beide essentieel zijn voor de dagelijkse operaties maar verschillende functies hebben:
Voertuigen: Een voertuig is gedefinieerd als een mechanische constructie die is ontworpen om personen of goederen over land te vervoeren. In de agrarische sector betreft dit voornamelijk voertuigen zoals auto’s en vrachtauto’s. Deze voertuigen kunnen zowel voor transport als voor het uitvoeren van specifieke landbouwtaken worden gebruikt. Een speciaal voorbeeld van een voertuig dat ook als werktuig functioneert, is de tractor.
Werktuigen: Werktuigen omvatten een breed scala aan gereedschappen en apparatuur die gebruikt worden voor specifieke taken in de landbouw. Dit kan variëren van eenvoudige handgereedschappen tot complexere machines. Voorbeelden van werktuigen zijn bulldozers, shovels, hijskranen, kettingzagen, en bladblazers. Deze apparaten zijn essentieel voor het bewerken van het land, het oogsten van gewassen, en andere landbouwactiviteiten. Soms is het onderscheid tussen een voertuig en een werktuig moeilijk te maken, zoals bij een tractor die zowel voor transport kan dienen als voor het uitvoeren van werkzaamheden met aangekoppelde werktuigen zoals een ploeg of een zaaimachine.

Aanvullende milieubelastende activiteiten bij agrarisch loonwerkbedrijven

Bij agrarisch loonwerkbedrijven kunnen naast de kernactiviteiten ook andere milieubelastende activiteiten voorkomen die soms functioneel ondersteunend zijn aan, of een onderdeel vormen van de kernactiviteiten. Het begrijpen van deze activiteiten en de bijbehorende milieuregels is essentieel voor het naleven van de milieuwetgeving en het vermijden van potentiële sancties. Hieronder volgen enkele voorbeelden van dergelijke activiteiten:

 • Stookinstallaties: Gebruikt voor het genereren van warmte of energie.
 • Opslagtanks voor gassen en vloeistoffen: Essentieel voor het opslaan van brandstoffen of andere chemische stoffen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering.
 • Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking: Noodzakelijk voor het veilig bewaren van chemische producten die in de landbouw worden gebruikt.

Milieuregels voor agrarisch loonwerk

Deze milieuregels zijn van toepassing op de gehele milieubelastende activiteit, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten:

 • Onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen: Essentieel voor het functioneren van de benodigde machines en transportmiddelen binnen de sector.
 • Kleinschalig tanken: Betreft het tanken van kleinere hoeveelheden brandstof, noodzakelijk voor de dagelijkse werkzaamheden.
 • Grootschalig tanken: Involves fueling operations on a larger scale, which requires specific environmental safeguards.
 • Aanmaken of via vaste leidingen transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen: Belangrijk voor de distributie en het juiste gebruik van chemicaliën binnen de landbouw.
 • Behandelen van geoogste gewassen met gewasbeschermingsmiddelen: Noodzakelijk voor het behoud van de kwaliteit en veiligheid van de oogst.
 • Reinigen van verpakkingen voor zowel biologisch als niet-biologisch geteelde gewassen: Zorgt voor hergebruik en veiligheid van de verpakkingen.
 • Spoelen van gewassen, inclusief niet-biologisch geteelde bloembollen of bloemknollen en biologisch geteelde gewassen: Cruciaal voor het verwijderen van resten van aarde en pesticiden voorafgaand aan de marktverkoop.
 • Sorteren van zowel biologisch als niet-biologisch geteeld fruit: Een belangrijke stap om te zorgen dat alleen de beste producten de consument bereiken.
 • Opslaan van diverse materialen zoals vaste mest, champost, dikke fractie, kuilvoer, bijvoedermiddelen, gebruikt substraatmateriaal, en drijfmest of digestaat in een mestbassin: Belangrijk voor effectief afvalmanagement en hergebruik van materialen binnen de landbouw.
 • Composteren en opslaan van groenafval: Draagt bij aan de recycling van organisch afval en de productie van compost.
 • Reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten: Helpt bij het handhaven van hygiëne en functionaliteit van de apparatuur.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Noodzakelijk voor energievoorziening waar geen directe aansluiting mogelijk is.
 • Opslaan van goederen: Essentieel voor het beheer van voorraden binnen het agrarisch loonwerk.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Richt zich op het verminderen van de ecologische voetafdruk door efficiënter energiegebruik.

 

Vergunningvereisten onder de Omgevingswet

Hoewel de kernactiviteiten van agrarische loonwerkbedrijven meestal geen vergunning vereisen, kunnen er door de samenloop met andere milieubelastende activiteiten alsnog vergunningen nodig zijn. Het is belangrijk om elke activiteit afzonderlijk te beoordelen om te bepalen of een vergunning vereist is. Hierbij speelt de Omgevingswet een cruciale rol in het bepalen van de specifieke eisen voor elke activiteit.

Ondanks deze complexiteit hebben de meeste agrarische loonwerkbedrijven onder de huidige Omgevingswet geen omgevingsvergunning nodig voor hun dagelijkse operaties. Echter, het blijft essentieel voor bedrijven om up-to-date te blijven met de nieuwste milieuwetgeving en -regelgeving om compliance te garanderen en boetes te vermijden.

Wij helpen uw agrarisch bedrijf verder

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM staan we klaar om agrarische loonwerkbedrijven te ondersteunen bij het navigeren door deze regelgeving, het verzekeren van naleving en het implementeren van effectieve milieubeheerstrategieën. Neem contact op voor deskundig advies en ondersteuning.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl