Auto- en motorsport

Milieuadvies voor de auto- en motorsport

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de specifieke uitdagingen waarmee je als speler in de sport- en recreatiesector geconfronteerd wordt, met name in de auto- en motorsport. Deze sectoren kampen met complexe milieu-issues zoals bodemverontreiniging, geluidsoverlast, en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. De milieuwetgeving is uitgebreid en voortdurend in ontwikkeling, wat vraagt om diepgaande kennis en een proactieve aanpak.

Met de recente invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de regels rond milieuvergunningen verscherpt. Deze nieuwe wetgeving vereist een grondige herziening van je operationele strategieën om te zorgen dat jouw onderneming blijft voldoen aan de actuele milieueisen. Ons team van experts staat klaar om je te voorzien van gespecialiseerd advies en om je te helpen anticiperen op toekomstige wijzigingen in de regelgeving.

De kernactiviteiten van auto- en motorsportbedrijven

De Omgevingswet stelt strengere eisen voor het verkrijgen van milieuvergunningen. Voor elke kernactiviteit, zoals hieronder beschreven, heb je een afzonderlijke vergunning nodig. De kernactiviteit in jouw sector omvat het exploiteren van een terrein of gebouw voor sporten of recreëren met gemotoriseerde voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn autoracen, motorcross, karten, quadcross en ijsracen.

Wat valt niet onder de kernactiviteit?

  • Sporten of recreëren met vaartuigen of vliegtuigen.
  • Activiteiten met een voertuig voorzien van een elektromotor.
  • Eenmalige activiteiten op een specifieke locatie.

Milieuregels voor auto- en motorsportbedrijven

  • Onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren en gemotoriseerde voertuigen Deze activiteit omvat het regelmatig onderhoud en reparaties aan motoren, voertuigen, vaartuigen en werktuigen. Het is essentieel dat deze handelingen worden uitgevoerd volgens strikte milieunormen om emissies, lekkages en andere vormen van vervuiling te minimaliseren.
  • Tanken en opslaan van LPG Het tanken en opslaan van LPG moet gebeuren in overeenstemming met specifieke veiligheids- en milieuregels om lekkages en ongewenste dampvorming te voorkomen. Speciale faciliteiten en opslagcontainers die aan hoge veiligheidsnormen voldoen, zijn hierbij vereist.
  • Kleinschalig tanken Dit betreft het tanken van kleinere hoeveelheden brandstof, vaak gebruikt door individuele sporters of kleine teams. Zelfs bij kleinere hoeveelheden zijn adequate veiligheidsmaatregelen en milieuprotocollen essentieel.
  • Grootschalig tanken Bij grotere evenementen of teams waar grotere hoeveelheden brandstof worden getankt, zijn meer uitgebreide faciliteiten en striktere milieumaatregelen noodzakelijk. Dit is van groot belang om milieurisico’s te beheersen.
  • Verduurzaming van het energiegebruik Binnen de sector wordt steeds meer nadruk gelegd op het verduurzamen van energiegebruik. Dit omvat het implementeren van energie-efficiënte technologieën en praktijken die bijdragen aan een vermindering van de ecologische voetafdruk van sport- en recreatieactiviteiten.
  • Geluid op industrieterreinen Geluidsbeheersing is een belangrijke overweging, vooral op locaties waar sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden. Er gelden specifieke normen voor geluidsniveaus om overlast voor de omgeving te minimaliseren.

Deze paragraaf is alleen van toepassing als het gaat om een vergunningplichtige activiteit op een terrein buiten de openbare weg dat meer dan 8 uur per week open is voor auto- en motorsport. Bij de berekening van deze 8 uur tellen drie weekends per jaar voor wedstrijden niet mee.

Voor de ondersteunende activiteiten kunnen afhankelijk van de locatie en de aard van de activiteit aanvullende regels en vergunningen vereist zijn. Dit kan variëren van gemeentelijke en provinciale regelgeving tot specifieke voorschriften van waterschappen.

Ontdek hoe AdbLOM Milieuadviesbureau jouw sport- en recreatiebedrijf kan ondersteunen

Bij AdbLOM Milieuadviesbureau zetten we ons in om jouw bedrijf te ondersteunen bij het navigeren door deze complexe regelgeving. Wij bieden niet alleen actuele kennis en strategisch advies, maar helpen ook met het implementeren van effectieve oplossingen die zorgen voor naleving van de wet, optimalisatie van operationele processen en uiteindelijk een duurzamere bedrijfsvoering. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe wij jou kunnen helpen bij het voldoen aan de milieuvereisten en het voorbereiden op toekomstige uitdagingen binnen de dynamische wereld van sport en recreatie.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl