Behandeling van aardgas

Milieubeleid voor de behandeling van aardgas.

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de uitdagingen waarmee bedrijven die aardgas behandelen, regelen en meten geconfronteerd worden, vooral gezien de milieu-impact die deze activiteiten kunnen hebben. Het intensieve gebruik van energie en de risico’s voor externe veiligheid door de aanwezigheid van aardgas vereisen een nauwgezette naleving van complexe milieuregels. Dit is nog belangrijker geworden sinds de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024, die de regelgeving rondom milieuvergunningen aanzienlijk heeft gewijzigd.

Wat is er veranderd met de Omgevingswet?

De nieuwe Omgevingswet vereist dat voor elke kernactiviteit binnen bedrijven die met aardgas werken, een aparte vergunning wordt aangevraagd. Dit proces vereist grondige kennis van de nieuwe wetgeving en hoe deze toepasbaar is op de specifieke activiteiten van uw bedrijf.

Kernactiviteiten in de aardgasindustrie

De kernactiviteit in de aardgasindustrie omvat het behandelen van aardgas, het regelen van de aardgasdruk en het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van het aardgas. De specificaties van de installaties zijn als volgt:

  • Een ontwerpcapaciteit van minimaal 10 Nm³/u met een werkdruk aan de inlaatzijde van minimaal 1.600 kPa.
  • Een ontwerpcapaciteit van minimaal 650 Nm³/u met een werkdruk aan de inlaatzijde van minimaal 10 kPa.

Deze installaties spelen een vitale rol in het gastransportsysteem en gasdistributiesysteem, waarbij ze essentieel zijn voor het effectieve beheer en functioneren van aardgasverbruikstoestellen. Het behandelen, regelen en meten van aardgas zijn niet alleen noodzakelijke onderdelen voor de werking van deze systemen, maar zijn ook cruciaal om te voldoen aan de veiligheids- en regelgevende normen. Een van de meest significante risico’s in deze processen is het ongecontroleerd vrijkomen van aardgas, wat kan voorkomen door lekkage of het falen van een leiding. Het beheersen van deze risico’s is cruciaal voor de veiligheid en milieu-integriteit binnen de aardgasindustrie.

Milieuregels voor behandelen, regelen en meten van aardgas

De milieuregels voor deze sector omvatten niet alleen de directe activiteiten van behandelen, regelen en meten van aardgas, maar ook de ondersteunende processen die bijdragen aan de efficiëntie en veiligheid van de kernoperaties. Deze regels gelden voor:

  • Regelen en meten van aardgas: Bij activiteiten die niet direct vergunningplichtig zijn.
  • Verduurzaming van het energiegebruik: Focus op het verminderen van het energieverbruik en het verhogen van de efficiëntie binnen alle operationele processen.

Vergunningvereisten voor aardgasactiviteiten

In bepaalde situaties is een omgevingsvergunning vereist voor de activiteiten van behandelen, regelen en meten van aardgas. Dit is met name het geval bij:

  • Installaties met een werkdruk aan de inlaatzijde van meer dan 10.000 kPa: Dit duidt op een hoger risiconiveau en complexere operationele eisen.
  • Gastoevoerleidingen met een diameter van meer dan 50,8 cm: Grote afmetingen die speciale aandacht vereisen voor veiligheid en milieuimpact.

De vergunningplicht voor deze installaties wordt ingesteld omdat een gedetailleerde individuele beoordeling van de situatie noodzakelijk is, gezien de mogelijke risico’s en impact op het milieu.

Ondersteuning door Milieuadviesbureau AdbLOM

Bij Milieuadviesbureau AdbLOM zijn we diepgaand bekend met de specifieke uitdagingen die de aardgasindustrie ondervindt met betrekking tot milieuvergunningen en het beheer van de milieu-impact van hun operaties. Ons gespecialiseerde team staat klaar om uw onderneming te begeleiden bij het doorgronden van deze complexe regelgeving, het succesvol aanvragen van essentiële vergunningen, en het doorvoeren van duurzame operationele methoden. Wij streven ernaar uw activiteiten niet alleen conform de huidige milieuvoorschriften te laten opereren, maar ze ook proactief aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen en strengere milieu-eisen.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl