Opslagtank voor vloeistoffen

Milieuadvies voor bedrijven met een opslagtank voor vloeistoffen

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de complexiteit van milieuwetgeving, vooral voor bedrijven die gebruikmaken van opslagtanks voor vloeistoffen. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke milieueffecten hebben, zoals verontreiniging van de bodem en gevolgen voor de externe veiligheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Wat valt onder een opslagtank voor vloeistoffen?

Een opslagtank is een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof. Hieronder vallen niet een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation. Een ladingtank van een bunkerstation valt onder de milieubelastende activiteit bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen. Bij deze activiteit gaat het om het opslaan van bepaalde stoffen in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 liter, of een tankcontainer of verpakking die dienst doet als opslagtank met een inhoud van meer dan 250 liter. De stoffen die onder deze activiteit vallen zijn:

 • Vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1 en 8
 • Vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu verontreinigen
 • Vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit van de CLP-verordening (categorie 1, 2 of 3)
 • Oliën of vetten
 • Pekel

Activiteiten binnen het opslaan van vloeistoffen

Onder opslaan vallen ook de handelingen die daarbij horen, zoals het vullen of legen van de opslagtank met een tankwagen. Het opslaan voor korte tijd en in afwachting van verder vervoer valt ook onder deze milieubelastende activiteit. In de praktijk vindt opslag van vloeistoffen ook plaats in tankcontainers en verpakkingen. Als deze als opslagtank worden gebruikt, vallen ze onder de milieubelastende activiteit ‘opslagtank voor vloeistoffen’. Dit geldt bijvoorbeeld als de tankcontainer of verpakking op een vaste plaats staat en aansluit op een proces of installatie. Leidingen en een pomp vormen vaak de aansluiting, waardoor de tankcontainer of verpakking functioneert als voorraadvat.

Milieuregels voor bedrijven met een opslagtank voor vloeistoffen

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks: Geldt alleen als de opslagtank een inhoud heeft van maximaal 150 m³.
 • Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in bovengrondse opslagtanks: Geldt alleen als de opslagtank een inhoud heeft van maximaal 150 m³.
 • Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt: Geldt alleen als de opslagtank een inhoud heeft van maximaal 150 m³.
 • Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks: Geldt alleen als de opslagtank een inhoud heeft van maximaal 150 m³.
 • Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in ondergrondse opslagtanks: Geldt alleen als de opslagtank een inhoud heeft van maximaal 150 m³.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Een omgevingsvergunning is nodig voor het opslaan van bepaalde stoffen in een opslagtank, tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt. De volgende situaties vereisen een vergunning:

 • Opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, 4.2, 4.3, 5.2 en 6.1.
 • Opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van verpakkingsgroep I van ADR-klasse 8.
 • Opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit van de CLP-verordening (categorie 1, 2 of 3).
 • Opslaan in een opslagtank, tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt met een inhoud van meer dan 150 m³, ongeacht welke stoffen erin zitten.

De reden voor de vergunningplicht is de externe veiligheid. Vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf. Voor die andere milieubelastende activiteiten kan ook een vergunningplicht gelden.

Wat kan AdbLOM voor jouw bedrijf met opslagtanks voor vloeistoffen doen?

Bij AdbLOM adviseren we al meer dan 10 jaar bedrijven op het gebied van milieugerelateerde zaken. Door milieubeleid te vertalen naar praktische oplossingen maken we jouw organisatie slimmer, bewuster en weerbaarder tegen de regels van de overheid. Voor bedrijven met opslagtanks voor vloeistoffen bieden we uitgebreide ondersteuning om grip te krijgen op bedrijfsprocessen, een veiligere werkplek te bieden voor medewerkers, structureel milieu- en bedrijfsdoelen te behalen, en te voldoen aan wettelijke eisen en voorwaarden. Bovendien helpen we je de communicatie met de overheid te optimaliseren.

Neem contact op met AdbLOM milieuadvies, zodat we je kunnen ondersteunen met milieubeleid, vergunningen en certificering. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf milieuvriendelijk, duurzaam en compliant opereert.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl