Stookinstallatie

Milieuadvies voor bedrijven met een stookinstallatie

Bedrijven met stookinstallaties krijgen vaak te maken met ingewikkelde milieuregels. De activiteiten van deze bedrijven kunnen aanzienlijke milieueffecten hebben, zoals verontreiniging van de lucht, lozingen, gebruik van energie en veiligheidsrisico’s. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Wat valt onder een stookinstallatie?

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) verstaat onder een stookinstallatie een technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd om de opgewekte warmte te gebruiken. Dit betreft stationaire bronnen zoals:

 • (CV-)ketels
 • Luchtverhitters
 • Ovens
 • Fornuizen
 • Kachels
 • Gasmotoren
 • Gasturbines

Er is onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote stookinstallaties:

 • Kleine stookinstallaties: Installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van maximaal 1 MW.
 • Middelgrote stookinstallaties: Installaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen tussen 1 MW en 50 MW.
 • Grote stookinstallaties: Installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer.

Veruit de meeste grote stookinstallaties gebruiken gas als brandstof. Daarnaast gebruiken stookinstallaties ook diesel en biomassa als brandstof. De milieubelastende activiteit stookinstallatie is een bedrijfstakoverstijgende activiteit en geldt voor installaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW.

Milieuregels voor bedrijven met een stookinstallatie

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Grote stookinstallaties: Deze hebben specifieke eisen voor emissiecontrole en energie-efficiëntie.
 • Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaard brandstoffen: Standaard brandstoffen omvatten aardgas, propaangas, butaangas, en andere veelgebruikte brandstoffen.
 • Middelgrote stookinstallaties voor niet-standaard brandstoffen: Deze installaties hebben strengere eisen vanwege de variëteit aan brandstoffen.
 • Kosten-batenanalyse energie-efficiëntie: Voor sommige installaties is een kosten-batenanalyse verplicht om te bepalen hoe energie-efficiëntie kan worden verbeterd.
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen: Bij vergunningplichtige activiteiten moeten extra maatregelen worden genomen om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen te minimaliseren.
 • Emissies in de lucht: Er gelden strikte normen voor luchtverontreiniging, vooral bij vergunningplichtige activiteiten.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Een omgevingsvergunning is nodig voor de volgende activiteiten:

 • Stookinstallatie voor niet-standaard brandstoffen: Dit betreft stookinstallaties die andere brandstoffen gebruiken dan de standaard brandstoffen zoals aardgas, propaangas, butaangas, vergistingsgas, biodiesel volgens NEN-EN 14214, lichte olie, halfzware olie, gasolie, RIE-biomassa en pellets gemaakt uit RIE-biomassa (voor installaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 15 MW).
 • Lozen van koelwater: Als de warmtevracht van het koelwater meer dan 50 MW bedraagt en op een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd.

De indieningsvereisten voor een vergunningaanvraag staan in de Omgevingsregeling.

AdbLOM helpt je bedrijf met een stookinstallatie verder

Bij AdbLOM weten we dat bedrijven met stookinstallaties specifieke uitdagingen tegenkomen op het gebied van milieuwetgeving en operationele efficiëntie. Met meer dan 10 jaar ervaring in milieugerelateerde advisering, zijn wij de ideale partner om jouw organisatie te ondersteunen bij het naleven van milieuregels en het optimaliseren van je processen. Onze aanpak begint met een grondige evaluatie van je stookinstallatie en de bijbehorende bedrijfsprocessen. We bieden op maat gemaakt advies om ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle benodigde vergunningen en milieueisen. Daarnaast helpen we je om grip te krijgen op je bedrijfsvoering, waardoor je efficiënter kunt werken en tegelijkertijd milieudoelstellingen kunt behalen.

Een belangrijk aspect van onze dienstverlening is het bieden van trainingen en educatie aan jouw medewerkers, zodat zij goed op de hoogte zijn van de beste praktijken en de nieuwste milieuregels. Dit draagt bij aan een veiligere werkplek en verhoogt het milieubewustzijn binnen je organisatie. Onze expertise stelt ons in staat om je te begeleiden bij het optimaliseren van de communicatie met overheidsinstanties. We zorgen ervoor dat al je milieudocumentatie nauwkeurig en op tijd wordt ingediend, wat een soepel vergunningsproces garandeert en eventuele knelpunten minimaliseert.

Bij AdbLOM geloven we in een geïntegreerde benadering van milieubeheer. Door praktische oplossingen te bieden, helpen we je niet alleen om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen, maar ook om voorbereid te zijn op toekomstige veranderingen. Dit geeft je de zekerheid dat jouw stookinstallatie op een milieuvriendelijke en duurzame manier opereert. Neem contact op met AdbLOM milieuadvies en ontdek hoe wij je kunnen helpen om jouw milieubeleid, vergunningen en certificering te optimaliseren. Samen zorgen we voor een toekomst waarin je bedrijf efficiënt, veilig en in harmonie met het milieu functioneert.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl