Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater

Milieuadvies voor zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater

Bij milieuadviesbureau AdbLOM kennen we de complexiteit van milieuwetgeving, vooral voor bedrijven die zuiveringsvoorzieningen voor ingezameld of afgegeven afvalwater exploiteren. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke milieueffecten hebben, met name door lozingen. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Wat valt onder een zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater?

De milieubelastende activiteit zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater is een bedrijfstakoverstijgende activiteit. Hierbij gaat het om:

  • Het exploiteren van een IPPC-installatie.
  • Het exploiteren van een zuiveringsvoorziening voor het zuiveren van ingezameld of afgegeven afvalwater.

De regels gelden niet voor alle zuiveringsvoorzieningen. Zuiveringsvoorzieningen voor het uitoefenen van gemeentelijke watertaken vallen hier bijvoorbeeld niet onder. Dit zijn zuiveringsvoorzieningen die gemeenten gebruiken vanwege hun zorgplicht voor hemelwater, grondwater en stedelijk afvalwater.

Milieuregels voor bedrijven met een zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

  • PRTR (bij een IPPC-installatie): Voor IPPC-installaties gelden specifieke rapportageverplichtingen met betrekking tot verontreinigende stoffen.
  • Zeer Zorgwekkende Stoffen: Bij een IPPC-installatie moeten maatregelen worden genomen om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen te minimaliseren.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor de milieubelastende activiteit zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater is een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor het lozen van afvalwater op een oppervlaktewater. Bij een omgevingsvergunning voor een IPPC-installatie geldt de vergunningplicht voor alles wat onder het begrip IPPC-installatie valt. Het begrip IPPC-installatie omvat ook de activiteiten die technisch én milieuhygiënisch zijn verbonden.

Wat kan AdbLOM voor jouw bedrijf met zuiveringsinstallaties betekenen?

Bij AdbLOM Milieuadvies hebben we ervaring met het ondersteunen van bedrijven met zuiveringsinstallaties voor ingezameld of afgegeven afvalwater in heel Nederland. Sinds onze oprichting in 2010, vanuit onze basis in Zwolle, leveren wij uitgebreide milieudiensten. Onze deskundigheid omvat het aanvragen van omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten en het indienen van benodigde meldingen. Daarnaast bieden we diverse trainingen aan, gericht op gevaarlijke stoffen, afvalstoffen en milieuregelgeving. Wij streven ernaar om jouw bedrijf te helpen voldoen aan alle milieuwetgeving en om duurzame bedrijfsvoering te bevorderen. Neem contact op met AdbLOM Milieuadvies en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen bij al je milieuvraagstukken.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl