Telen van gewassen in de openlucht

Milieuadvies voor bedrijven die gewassen in de openlucht telen

Bedrijven die gewassen in de openlucht telen hebben, net als veel andere bedrijven in de agrarische sector, te maken met complexe milieuwetten. We weten bij AdbLOM dat de activiteiten van deze bedrijven aanzienlijke milieu-uitdagingen met zich meebrengen, zoals verontreiniging van de bodem, lozingen en hoog energieverbruik. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Kernactiviteiten in de openluchttelteelt

Als jouw bedrijf actief is in de openluchttelteelt, dan richt je je op het telen van gewassen in de openlucht en het behandelen van gewassen direct voor of na de teelt. Dit kan zowel grondgebonden teelt als substraatteelt omvatten, met eventueel tijdelijke opstanden van glas of kunststof. Hier zijn enkele voorbeelden van activiteiten die onder deze kernactiviteit vallen:

 • Grondbewerking: Activiteiten zoals ploegen, frezen en zaaien.
 • Mest uitrijden en kunstmest strooien: Noodzakelijk voor het bemesten van landbouwgrond.
 • Gewasbeschermingsmiddelen verspuiten: Bescherming van gewassen tegen plagen en ziekten.
 • Maaien en strobalen persen: Essentieel voor het oogsten van gewassen.
 • Weilanden voor landbouwhuisdieren: Beheer en onderhoud van graslanden.
 • Telen van voedergewassen: Gewassen die specifiek worden geteeld als voer voor landbouwhuisdieren.

Daarnaast omvat de behandeling van gewassen direct voor of na de teelt activiteiten zoals:

 • Ontdoen van aanhangende grond: Reinigen van geoogste gewassen.
 • Sorteren van geoogste gewassen: Voorbereiden van gewassen voor verdere verwerking of verkoop.
 • Bewerkingen zoals persen, snijden en pureren: Voorbereiden van gewassen voor verdere verwerking.

Milieuregels voor de openluchttelteelt

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Voorkom lekkages en milieuschade bij tankactiviteiten.
 • Aanmaken en via vaste leidingen transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen: Zorg voor veilige en milieuvriendelijke methoden.
 • Aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen op landbouwgronden: Gebruik verantwoorde methoden om verontreiniging te voorkomen.
 • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen op braakliggende landbouwgronden en bij het telen van gewassen in de openlucht: Minimaliseer de impact op het milieu.
 • Behandelen van geoogste gewassen met gewasbeschermingsmiddelen: Voorkom verontreiniging en zorg voor veilige opslag en gebruik.
 • Reinigen van verpakkingen voor biologisch en niet-biologisch geteelde gewassen: Zorg voor milieuvriendelijke reinigingsmethoden.
 • Spoelen van gewassen, bloembollen en bloemknollen: Gebruik milieuvriendelijke spoelmethoden.
 • Sorteren van biologisch en niet-biologisch geteeld fruit: Beperk afval en zorg voor efficiënte sorteerprocessen.
 • Substraatteelt van gewassen in de openlucht, op stellingen of in een gotensysteem: Beheer substraatmateriaal op een milieuvriendelijke manier.
 • Opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie: Voorkom milieuschade door juiste opslag.
 • Opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin: Zorg voor veilige opslag en voorkom lekken.
 • Composteren en opslaan van groenafval: Beheer groenafval op een milieuvriendelijke manier.
 • Reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten: Voorkom verontreiniging tijdens het reinigingsproces.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Zorg voor veilige vulprocessen en minimaliseer emissies.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk energieverbruik en stimuleer duurzame energiebronnen.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor de kernactiviteit van het telen van gewassen in de openlucht geldt geen vergunningplicht. Echter, vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf waarvoor wel een vergunningplicht kan gelden. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de opslag van gevaarlijke stoffen, of specifieke milieubelastende processen. In hoofdstuk 2, 4 en 5 van het Bal staat per activiteit aangegeven of het bedrijf nog andere informatie moet aanleveren.

Hoe kan AdbLOM jouw openluchtteeltbedrijf helpen?

Bij AdbLOM staan we klaar om jouw openluchtteeltbedrijf te ondersteunen bij het navigeren door de complexe milieuregelgeving. Ons team van experts biedt een uitgebreid scala aan diensten om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan alle vereisten, maar ook optimaal voorbereid is op toekomstige veranderingen.

Wij analyseren jouw teeltactiviteiten grondig en bieden op maat gemaakt advies over de benodigde vergunningen en milieueisen, specifiek afgestemd op de unieke behoeften van jouw openluchtteeltbedrijf. We zorgen ervoor dat alle noodzakelijke documentatie nauwkeurig en tijdig wordt ingediend, zodat je zeker bent van een soepel en efficiënt vergunningsproces.

Onze specialisten voeren diepgaande milieu-audits uit om te garanderen dat jouw bedrijf aan alle geldende milieuwetgeving voldoet, waardoor je proactief eventuele risico’s kunt aanpakken. Daarnaast bieden wij gerichte trainingen en educatieprogramma’s aan voor jouw personeel, die zich richten op milieubewustzijn en naleving van milieuregels. Zo blijft iedereen binnen jouw organisatie op de hoogte van de beste praktijken en de nieuwste regelgeving.

Bij AdbLOM begrijpen we dat elk openluchtteeltbedrijf uniek is en zijn eigen specifieke uitdagingen kent. Daarom bieden wij oplossingen die precies zijn afgestemd op jouw bedrijfsvoering. Onze expertise zorgt ervoor dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan de huidige milieuwetgeving, maar ook klaar is voor toekomstige veranderingen. Dit biedt jou de zekerheid dat jouw bedrijfsvoering zowel milieuvriendelijk als duurzaam is, zodat je met een gerust hart kunt blijven groeien en innoveren.

Kies voor AdbLOM en ervaar de voordelen van een partner die jouw unieke behoeften begrijpt en je helpt om duurzaam en milieuvriendelijk te blijven in de voortdurend veranderende wereld van de openluchtteelt.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl