Veehouderij

Milieuadvies voor veehouderijen

Veehouderijen en andere bedrijven in de agrarische sector hebben vaak te maken met ingewikkelde wetgeving en aanzienlijke milieu-uitdagingen. Veehouderijen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu, weten bij AdbLOM. Denk hierbij aan emissies van ammoniak en fijnstof, geurhinder, verontreiniging van de bodem en lozingen. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Kernactiviteiten in de veehouderij

Als jouw bedrijf actief is in de veehouderij, dan zijn de volgende kernactiviteiten van toepassing:

 • Een veehouderij die onder de IPPC-richtlijn valt (IPPC-categorie 6.6): Dit betreft installaties die significante milieu-impact kunnen hebben.
 • Andere veehouderijen met meer dan:
  • 10 stuks rundvee
  • 15 varkens
  • 350 kippen
  • 25 overige landbouwhuisdieren

Bij deze milieubelastende activiteit gaat het om bedrijven die landbouwhuisdieren houden. Een landbouwhuisdier is een zoogdier of vogel die wordt gehouden voor de productie van vlees, eieren, melk, wol of veren. Dit kan ook paarden of pony’s voor het fokken omvatten, evenals dieren die onderdeel zijn van de productieketen, zoals fokzeugen en moederdieren.

Milieuregels voor veehouderijen

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Voorkom lekkages en milieuschade bij tankactiviteiten.
 • Bereiden van drinkwater voor landbouwhuisdieren: Zorg voor schoon en veilig drinkwater.
 • Dierenverblijven: Zorg dat dierenverblijven voldoen aan de milieuvoorschriften.
 • Opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie: Voorkom verontreiniging door juiste opslag.
 • Opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen: Zorg voor veilige opslag en voorkom lekken.
 • Opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin: Zorg voor veilige opslag en voorkom milieuschade.
 • Composteren en opslaan van groenafval: Beheer groenafval op een milieuvriendelijke manier.
 • Reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten: Voorkom verontreiniging tijdens het reinigingsproces.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Zorg voor veilige vulprocessen en minimaliseer emissies.
 • Eindonderzoek bodem (bij IPPC-installaties): Voer regelmatig bodemonderzoeken uit om verontreiniging te voorkomen.
 • PRTR (bij PRTR-installatie): Rapporteer nauwkeurig over de uitstoot van vervuilende stoffen.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk energieverbruik en stimuleer duurzame energiebronnen.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor de volgende activiteiten is een omgevingsvergunning noodzakelijk:

 • Een IPPC-installatie die valt onder categorie 6.6 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).
 • Het exploiteren van een ‘andere milieubelastende installatie’ voor het houden van meer dan:
  • 200 melkkoeien van 2 jaar en ouder, kalfkoeien van 2 jaar en ouder of zoogkoeien van 2 jaar en ouder.
  • 340 stuks vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar, melkkoeien van 2 jaar en ouder, kalfkoeien van 2 jaar en ouder of zoogkoeien van 2 jaar en ouder.
  • 50 paarden van 3 jaar en ouder of pony’s van 3 jaar en ouder.
  • 50 schapen van 1 jaar en ouder of geiten.
  • 2.500 kippen, kalkoenen, eenden of parelhoenders.
  • 50 vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden of opfokzeugen van 25 kg en meer.
  • 50 kraamzeugen, guste zeugen, dragende zeugen en opfokzeugen van 25 kg en meer.
  • 500 gespeende biggen van minder dan 25 kg.
  • 50 vleeskalveren jonger dan 1 jaar, overig vleesvee vanaf spenen en jonger dan 2 jaar of overig rundvee van 2 jaar en ouder.
  • 50 overige landbouwhuisdieren.

Voor de hierboven genoemde vergunningplichtige activiteiten geldt ook een vergunningplicht voor het lozen van afvalwater op een oppervlaktewater. Een omgevingsvergunning is vaak nodig vanwege de Rie. Bij een omgevingsvergunning voor een IPPC-installatie of het exploiteren van een ‘andere milieubelastende installatie’ geldt de vergunningplicht voor alle activiteiten die onder het begrip installatie vallen. Het begrip installatie omvat ook de activiteiten die technisch én milieuhygiënisch zijn verbonden.

Voor andere activiteiten die onder de kernactiviteit veehouderij vallen, geldt geen vergunningplicht. Maar let op: vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf waarvoor wel een vergunningplicht kan gelden.

Hoe kan AdbLOM jouw veehouderij helpen?

Bij AdbLOM staan we klaar om jouw veehouderij te begeleiden bij het navigeren door de complexe milieuregelgeving. Ons team van specialisten biedt een uitgebreid scala aan diensten om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan alle vereisten, maar ook toekomstbestendig is.

Wij voeren een gedetailleerde analyse uit van jouw veehouderijactiviteiten en bieden op maat gemaakt advies over de benodigde vergunningen en milieueisen, volledig afgestemd op de unieke behoeften van jouw veehouderij. We zorgen ervoor dat alle benodigde documentatie nauwkeurig en tijdig wordt ingediend, zodat jouw vergunningsproces soepel en efficiënt verloopt.

Onze experts voeren diepgaande milieu-audits uit om te waarborgen dat jouw bedrijf voldoet aan alle geldende milieuwetgeving, waardoor je eventuele risico’s proactief kunt aanpakken. Daarnaast bieden wij specifieke trainingen en educatieprogramma’s aan voor jouw personeel, gericht op milieubewustzijn en naleving van milieuregels. Zo blijft iedereen binnen jouw organisatie goed geïnformeerd over de beste praktijken en de nieuwste regelgeving.

Bij AdbLOM begrijpen we dat elke veehouderij uniek is en zijn eigen specifieke uitdagingen kent. Daarom bieden wij oplossingen die perfect zijn afgestemd op jouw bedrijfsvoering. Onze expertise zorgt ervoor dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan de huidige milieuwetgeving, maar ook klaar is voor toekomstige veranderingen. Dit biedt jou de zekerheid dat jouw bedrijfsvoering zowel milieuvriendelijk als duurzaam is, zodat je met vertrouwen kunt blijven groeien en innoveren.

Kies voor AdbLOM en ontdek de voordelen van een partner die jouw unieke behoeften begrijpt en je helpt om duurzaam en milieuvriendelijk te blijven in de voortdurend evoluerende wereld van de veehouderij.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl