Omgevingswet: dit moet elke ondernemer weten

Omgevingswet: alles wat je moet weten

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Wat betekent dit concreet voor je bedrijf of organisatie? Ontdek het in dit dossier.

Omgevingswet in het kort

De Omgevingswet is een nieuwe wet voor de ontwikkeling en beheer van de leefomgeving. De regels staan nu in 26 wetten met 4700 artikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en talloze ministeriële regelingen. De Omgevingswet bundelt alle spelregels voor de fysieke leefomgeving in één nieuwe wet.

De Omgevingswet moderniseert de wetten voor de leefomgeving op het vlak van:

 • bouwen
 • milieu
 • water
 • ruimtelijke ordening
 • natuur

Met de nieuwe wet streeft de Overheid naar een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Wat is het doel van de Omgevingswet?

De Overheid hanteert een ingewikkelde definitie voor het maatschappelijke doel van de Omgevingswet. De hoofdpunten zijn: 

 • Duurzaam ontwikkelen van de leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.
 • Garanderen van de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
 • Samen realiseren en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
 • Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke behoeften te vervullen.

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking? 

De invoering van de nieuwe Omgevingswet is al meerdere keren uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum van de wet is vastgesteld op 1 juli 2023.

Deze animatie laat zien hoe de Omgevingswet werkt.
De nieuwe ingangsdatum is 1 juli 2023.

Wat verandert en concreet door de nieuwe wet?

Dat is teveel om op te noemen. Concreet komt het hierop neer: 

1. Gemeenten krijgen veel meer verantwoordelijkheden. Zij bepalen voor elk gebied welke activiteiten zij wel of niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt.

2. Bedrijven moeten gemeente en burgers actief betrekken bij nieuwe plannen. Daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor. 

3. Gemeenten wijzen aandachtsgebieden aan, waar ze extra letten op de veiligheid voor omwonenden. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Heb je zo’n bedrijf, dan wil je de risico’s en genomen maatregelen duidelijk in kaart brengen. 

Wat zijn de voordelen van de nieuwe Omgevingswet?

Volgens voorstanders zorgt de Omgevingswet voor betere en snellere besluitvorming. Zo maakt de wet procedures sneller en makkelijker. Alle vergunningen kun je straks via 1 procedure regelen. Of je nu een boom wilt kappen, je bedrijf wilt uitbreiden of windmolenpark wilt aanleggen.

De Overheid moet binnen 8 weken duidelijk maken of je een vergunning krijgt of niet. Daar staan nu nog maximaal 6 maanden voor.

Heeft de Omgevingswet ook nadelen?

Critici van de wet vrezen een juridische onduidelijkheden en ellenlange procedures door tegenstanders van vergunningsaanvragen.

Ook is er twijfel over de inzichtelijkheid van plannen. Betrokkenen kunnen nu relatief eenvoudig een bestemmingsplan inzien. Het is onduidelijk hoe de nieuwe wet dit regelt. Veel hangt af van de manier waarop gemeenten het digitale omgevingsloket, waar betrokkenen hun aanvragen indienen, inrichten.

Welke bedrijven krijgen met de Omgevingswet te maken?

De nieuwe wet geldt voor iedere ondernemer die een milieubelastende activiteit start. Dit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu heeft of – bij een incident – kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat werkt met afvalstoffen, of afvalwater loost in rioolstelsels of de bodem.

De Overheid heeft diverse websites waarop ze regels en branches uitgebreid toelichten. 

Hoe versnelt de Omgevingswet de besluitvorming?

De Overheid wil met de nieuwe Omgevingswet de besluitvorming versnellen. Dit doen ze onder andere door: 

 • Een integrale omgevingsvergunning voor bedrijfsactiviteiten.
 • Snellere behandeling van vergunningsaanvragen (maximaal 8 weken).
 • Duidelijk omschreven zorgplichten.
 • Schrappen van talloze landelijke regels.
 • Ruimte bieden aan maatwerk en flexibiliteit.

Voor welke bedrijfsactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig?

Voer je als burger, bedrijf of Overheid activiteiten uit die de fysieke leefomgeving beïnvloeden, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. In de Omgevingswet staan welke regels voor de activiteiten gelden. Vaak zijn meerdere regels en bepalingen van toepassing. 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen voor onder andere de volgende activiteiten:

 • Sloopwerkzaamheden
 • Bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties
 • Werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde
 • Werkzaamheden in beschermde natuurgebieden
 • Bevestiging alarm aan bedrijfspand
 • Bevestiging reclamebord of lichtbak bij bedrijfspand

Alle vergunningen die in de omgevingsvergunning zijn opgegaan, staan in het Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning. Lees meer over de verschillende activiteiten.  

Wat is een milieubelastende activiteit?

De Omgevingswet omschrijft een milieubelastende activiteit als:

“… een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.”

Voor lozingsactiviteiten, zuiveringtechnisch werk en wateronttrekkingsactiviteiten gelden aangepaste regels.

Gelden er voor mijn bedrijf speciale regels?

Dat hangt af van het soort bedrijf en de activiteiten die je uitvoert. Online licht de Overheid het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) uitgebreid toe. Zo kun je per branche zien welke regels eventueel voor jou van toepassing zijn. 

Naast specifieke regels is er voor iedereen een zorgplicht. Die bepaalt dat je nadelige gevolgen voor de leefomgeving onder alle omstandigheden zoveel mogelijk moet voorkomen, beperken of verhelpen.

Waar vind ik meer informatie over de nieuwe Omgevingswet?

De Overheid heeft diverse websites met praktische informatie over de nieuwe wet. Dit zijn onder andere: 

Waarom moet je je nu al voorbereiden op de Omgevingswet?

De invoering van de Omgevingswet is al een paar keer uitgesteld, maar van uitstel komt geen afstel. Vroeg of laat treedt de nieuwe wet in werking, en moet je eraan voldoen. Bereid je daarom nu al voor en laat je niet verrassen. Dan blijf je straks zorgeloos ondernemen. 

Vragen over de Omgevingswet? Stel ze aan AdbLOM

Wil je meer weten over de Omgevingswet en de consequenties voor je organisatie? Neem dan contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM. We beantwoorden graag je vragen en denken mee over het optimaal toepassen van de nieuwe regels op de werkvloer. 

Neem contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM

» info@adblom.nl
» 038 – 457 90 56

.