Chemische producten industrie

Chemische producten industrie

Bij AdbLOM kennen we volledig bewust de complexiteit van milieuwetgeving, zeker voor nutsbedrijven en de industrie. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven binnen de chemische sector die producten vervaardigen voor industrieel gebruik. Jouw activiteiten hebben potentieel schadelijke effecten op het milieu, waaronder bodem- en luchtverontreiniging, lozingen en geluidsoverlast. Met de recente invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn de regels rond het verkrijgen van de vereiste vergunningen veranderd. Nu is het essentieel om voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning aan te vragen. Dit vraagt om een grondige kennis van jouw unieke bedrijfsvoering en de toepasselijke milieuvoorschriften.

Kernactiviteit van de chemische producten industrie

Jouw primaire activiteiten in de chemische industrie omvatten het vervaardigen van diverse chemische producten zoals elastomeren, verf, lak, drukinkt, lijm, waspoeder, enzymen, schoonmaakmiddelen en cosmetica. Daarnaast omvat jouw werkzaamheid het vullen van spuitbussen met drijfgassen, het produceren van vloeibare biobrandstof en het vervaardigen van vloeibare gassen uit de buitenlucht.

Milieuregels die van toepassing zijn

Binnen de chemische industrie gelden strenge milieuregels die jouw activiteiten reguleren, vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze omvatten onder andere regelgeving omtrent oplosmiddeleninstallaties, het tanken en opslaan van chemische stoffen, en het lozen van koelwater. Daarnaast wordt er vanuit de overheid nadruk gelegd op de verduurzaming van energiegebruik, het beheren van Zeer Zorgwekkende Stoffen en het beheersen van emissies in de lucht.

Vergunningsvereisten voor de chemische producten industie

Voor jouw activiteiten binnen de chemische sector is vaak een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt specifiek voor processen zoals het maken van chemische samenstellingen en het vullen van spuitbussen, waarbij strenge veiligheids- en milieustandaarden gelden. Ook het lozen van afvalwater op oppervlaktewater tijdens deze processen vereist een vergunning. De vergunningplicht omvat alle installaties en aanverwante activiteiten die milieuhygiënisch met elkaar verbonden zijn.

Jouw partner voor milieubeheer in de chemische producten industrie

Bij AdbLOM voorzien we in gespecialiseerde ondersteuning om jouw bedrijf te begeleiden naar naleving van de huidige milieuwetgeving. Onze diensten omvatten advies bij vergunningsaanvragen, uitvoering van milieu-impactanalyses en begeleiding bij de implementatie van de beste beschikbare technieken voor milieuverbetering. We ondersteunen ook bij het invoeren van duurzaamheidsstrategieën die het energieverbruik kunnen verminderen en de ecologische voetafdruk van jouw operaties kunnen verkleinen.

Door samen te werken met AdbLOM kies je voor een deskundige partner die je niet alleen helpt met het naleven van wetgeving, maar ook ondersteunt bij het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe we samen jouw chemische productieprocessen kunnen optimaliseren en jouw impact op het milieu kunnen verminderen. Laten we samen werken aan een duurzamere industrie.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl