Minerale producten industrie

Milieuadvies voor de minerale producten industrie

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we dat de milieuwetgeving ingewikkeld kan zijn, vooral voor bedrijven in de nutssector en industrie en specifiek voor de minerale productenindustrie. Deze industrie kan een aanzienlijke impact hebben op het milieu, met nadelige gevolgen zoals bodem- en luchtverontreiniging, lozingen, geluidshinder en energieverbruik. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen veranderd. Onder deze nieuwe regelgeving is het essentieel dat je voor iedere afzonderlijke kernactiviteit een specifieke vergunning aanvraagt. Dit vereist een diepgaande kennis van zowel je bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften.

Kernactiviteiten in de minerale productenindustrie

Als jouw bedrijf actief is in de minerale productenindustrie, vallen jouw kernactiviteiten onder verschillende categorieën, waaronder:

 • IPPC-installatie voor het maken van keramische producten door verhitting die valt onder categorie 3.5 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).
 • Het maken van producten van glas of keramische producten door verhitting, met een oven met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW.
 • Het maken van asfalt of asfaltproducten.
 • Het winnen van steen, mergel, zand, grind of kalk.
 • Het breken, malen, zeven en drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan.
 • Het maken van kalkzandsteen of cellenbeton.
 • Het maken van betonmortel of producten van betonmortel.
 • Het maken van producten van steen.

Milieuregels voor de minerale productenindustrie

Bij milieubelastende activiteiten staan specifieke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) centraal. Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Asfaltcentrale: Voorkom verontreiniging en beheers emissies tijdens de productie van asfalt.
 • Betoncentrale: Zorg voor milieuvriendelijke productieprocessen en beheersing van stofemissies.
 • Vormgeven van betonproducten: Minimaliseer afval en optimaliseer energiegebruik bij de productie van betonproducten.
 • Mechanisch bewerken van steen: Voorkom stof- en geluidsoverlast bij de bewerking van steen.
 • Mechanisch bewerken van diverse materialen: Beperk de milieubelasting bij de bewerking van verschillende materialen.
 • Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen: Zorg voor veilige en milieuvriendelijke processen bij het reinigen, lijmen en coaten.
 • Kleinschalig en grootschalig tanken: Voorkom lekkages en beheers risico’s bij tankactiviteiten.
 • Vullen van gasflessen met propaan of butaan: Zorg voor veilige vulprocessen en minimaliseer emissies.
 • Opslaan van goederen: Beperk de milieueffecten van opslag en voorkom verontreiniging.
 • Laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen: Zorg voor schone en efficiënte overslagprocessen.
 • Lozen van koelwater: Voorkom verontreiniging bij het lozen van koelwater.
 • Eindonderzoek bodem: Zorg voor grondige en veilige bodemonderzoeken.
 • PRTR: Houd je aan de rapportageverplichtingen voor de uitstoot van vervuilende stoffen.
 • Verduurzaming van het energiegebruik: Beperk het energieverbruik en bevorder duurzaamheid in je bedrijfsprocessen.
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen: Beheer gevaarlijke stoffen zorgvuldig en voorkom emissies.
 • Emissies in de lucht: Zorg voor schone lucht door emissies te minimaliseren.
 • Geluid op industrieterreinen: Beperk geluidsoverlast in de omgeving van je bedrijf.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor bepaalde activiteiten in de minerale productenindustrie is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit geldt onder andere voor:

 • IPPC-installatie die valt onder categorie 3.5 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater is ook een omgevingsvergunning nodig.
 • Het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van asfalt, asfaltproducten, kalkzandsteen of cellenbeton.
 • Het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van keramische producten door verhitting.
 • Het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan, bij een capaciteit van 100.000.000 kg/jaar of meer.
 • Het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het winnen van steen, mergel, zand, grind of kalk.
 • Het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van betonmortel of producten van betonmortel.

Een omgevingsvergunning is vaak nodig vanwege de Richtlijn industriële emissies, BBT-toets of geluidsemissie. Bij een omgevingsvergunning voor een IPPC-installatie of het exploiteren van een andere milieubelastende installatie geldt de vergunningplicht voor alles wat onder het begrip installatie valt. Dit omvat ook de activiteiten die technisch én milieuhygiënisch zijn verbonden. Vaak is er een samenloop met andere activiteiten in het bedrijf, waarvoor ook een vergunningplicht kan gelden.

AdbLOM helpt je graag verder

Bij AdbLOM staan we klaar om je te helpen bij het navigeren door deze complexe regelgeving. Ons team van experts biedt:

 • Advies op maat: Wij analyseren jouw activiteiten en adviseren over benodigde vergunningen.
 • Ondersteuning bij vergunningsaanvragen: Wij zorgen dat alle documentatie correct en tijdig wordt ingediend.
 • Compliance audits: Wij voeren audits uit om te garanderen dat je voldoet aan alle milieuvoorschriften.
 • Training en educatie: Wij trainen jouw personeel in milieubewustzijn en -regels.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe AdbLOM jou kan helpen om aan alle milieuwetgeving te voldoen en bij te dragen aan een duurzame toekomst. Samen maken we jouw bedrijfsvoering milieuvriendelijker en efficiënter.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl