Omgevingswet: dit moet elke ondernemer weten

Omgevingswet: alles wat je moet weten

Met de Omgevingswet vereenvoudigt de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Wat betekent dit concreet voor je bedrijf of organisatie? Ontdek het in dit dossier.

Omgevingswet in het kort

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Dit is een nieuwe wet voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving.

De regels stonden vroeger in 26 wetten met 4700 artikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en talloze ministeriële bepalingen. De Omgevingswet bundelt alle spelregels voor de fysieke leefomgeving in één nieuwe wet.

De Omgevingswet moderniseert de wetten voor de leefomgeving op het vlak van:

 • bouwen
 • milieu
 • water
 • ruimtelijke ordening
 • natuur

Met de nieuwe wet streeft de overheid naar een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Wat is het doel van de Omgevingswet?

De overheid hanteert een ingewikkelde definitie voor het maatschappelijke doel van de Omgevingswet. De hoofdpunten zijn: 

 • Duurzaam ontwikkelen van de leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.
 • Garanderen van de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
 • Samen realiseren en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
 • Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke behoeften te vervullen.

De invoering van de nieuwe Omgevingswet werd meerdere keren uitgesteld. Dit was vooral om organisatorische redenen. Sinds 1 januari 2024 is de wet officieel van kracht.

Deze animatie laat zien hoe de Omgevingswet werkt.

Wat verandert en concreet door de nieuwe wet?

Dat is teveel om op te noemen. Concreet komt het hierop neer: 

1. Gemeenten krijgen veel meer verantwoordelijkheden. Zij bepalen voor elk gebied welke activiteiten zij wel of niet toestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt.

2. Bedrijven moeten gemeente en burgers actief betrekken bij nieuwe plannen. Daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor. 

3. Gemeenten wijzen aandachtsgebieden aan, waar ze extra letten op de veiligheid voor omwonenden. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Heb je zo’n bedrijf, dan wil je de risico’s en genomen maatregelen duidelijk in kaart brengen. 

Hulp nodig bij de nieuwe Omgevingswet? AdbLOM helpt

De invoering van de Omgevingswet brengt flinke uitdagingen met zich mee. Zo is het als ondernemer bijvoorbeeld ingewikkelder om te bepalen of je een vergunning nodig hebt.

Milieuadviesbureau AdbLOM helpt ambitieuze opdrachtgevers bij het aanvragen van vergunningen voor bepaalde activiteiten. Ook verbeteren we milieuprestaties en zorgen we dat bedrijven voldoen aan nieuwe regels voor natuurbescherming.

Meer weten over onze diensten, of wil je gewoon een vraag stellen? We zitten voor je klaar:

038 – 457 90 56
info@adblom.nl

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Volgens voorstanders zorgt de Omgevingswet voor betere en snellere besluitvorming. Zo maakt de wet procedures sneller en makkelijker. Alle vergunningen kun je straks via 1 procedure regelen. Of je nu een boom wilt kappen, je bedrijf wilt uitbreiden of windmolenpark wilt aanleggen.

De overheid moet binnen 8 weken duidelijk maken of je een vergunning krijgt of niet. Daar staan nu nog maximaal 6 maanden voor.

Heeft de wet ook nadelen?

Critici van de wet vrezen een juridische onduidelijkheden en ellenlange procedures door tegenstanders van vergunningsaanvragen.

Ook is er twijfel over de inzichtelijkheid van plannen. Betrokkenen kunnen nu relatief eenvoudig een bestemmingsplan inzien. Het is onduidelijk hoe de nieuwe wet dit regelt. Veel hangt af van de manier waarop gemeenten het digitale omgevingsloket, waar betrokkenen hun aanvragen indienen, inrichten.

Welke bedrijven krijgen met de Omgevingswet te maken?

De nieuwe wet geldt voor iedere ondernemer die een milieubelastende activiteit start. Dit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu heeft of – bij een incident – kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat werkt met afvalstoffen, of afvalwater loost in rioolstelsels of de bodem.

De overheid heeft diverse websites waarop ze regels en branches uitgebreid toelichten. 

Hoe versnelt de wet de besluitvorming?

De overheid wil met de nieuwe Omgevingswet de besluitvorming versnellen. Dit doen ze onder andere door: 

 • Een integrale omgevingsvergunning voor bedrijfsactiviteiten.
 • Snellere behandeling van vergunningsaanvragen (maximaal 8 weken).
 • Duidelijk omschreven zorgplichten.
 • Schrappen van talloze landelijke regels.
 • Ruimte bieden aan maatwerk en flexibiliteit.

Voor welke bedrijfsactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig?

Voer je als burger, bedrijf of overheid activiteiten uit die de fysieke leefomgeving beïnvloeden, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. In de Omgevingswet staan welke regels voor de activiteiten gelden. Vaak zijn meerdere regels en bepalingen van toepassing. 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen voor onder andere de volgende activiteiten:

 • Sloopwerkzaamheden
 • Bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties
 • Werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde
 • Werkzaamheden in beschermde natuurgebieden
 • Bevestiging alarm aan bedrijfspand
 • Bevestiging reclamebord of lichtbak bij bedrijfspand

Alle vergunningen die in de omgevingsvergunning zijn opgegaan, staan in het Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning. Lees meer over de verschillende activiteiten.  

Wat is een milieubelastende activiteit?

De Omgevingswet omschrijft een milieubelastende activiteit als:

“… een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.”

Voor lozingsactiviteiten, zuiveringtechnisch werk en wateronttrekkingsactiviteiten gelden aangepaste regels.

Gelden er voor mijn bedrijf speciale regels?

Dat hangt af van het soort bedrijf en de activiteiten die je uitvoert. Online licht de overheid het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) uitgebreid toe. Zo kun je per branche zien welke regels eventueel voor jou van toepassing zijn. 

Naast specifieke regels is er voor iedereen een zorgplicht. Die bepaalt dat je nadelige gevolgen voor de leefomgeving onder alle omstandigheden zoveel mogelijk moet voorkomen, beperken of verhelpen.

Waar vind ik meer informatie over de nieuwe wet?

De overheid heeft diverse websites met praktische informatie over de nieuwe wet. Dit zijn onder andere: 

Waarom moet je nu aan de slag met de Omgevingswet?

De Omgevingswet trad in werking op 1 januari 2024. Onderzoek daarom snel wat de (mogelijke) gevolgen zijn voor jouw onderneming.

 • Voert je bedrijf activiteiten uit die onder de Omgevingswet vallen, dan moet je je aan de nieuwe regels houden.
 • Het is belangrijk om te weten welke regels van toepassing zijn op jouw activiteiten en hoe je je daaraan houdt.
 • De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw bedrijf, zoals nieuwe vergunningseisen of wijzigingen in de manier waarop u uw activiteiten uitvoert.

Het is kortom belangrijk om de gevolgen van de nieuwe wet te begrijpen en hierop in te spelen.

Stel je vragen aan AdbLOM

Wil je meer weten over de Omgevingswet en de consequenties voor je organisatie? Neem nu contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM. We beantwoorden je vragen graag en denken mee over het optimaal toepassen van de nieuwe regels. 

Neem contact op met Milieuadviesbureau AdbLOM

» info@adblom.nl
» 038 – 457 90 56

.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl