Milieuovertreding geconstateerd: en wat nu?

Milieuovertreding geconstateerd: wat moet je nu doen?

Constateert de overheid een milieuovertredingen bij je bedrijf, dan heeft dat mogelijk grote consequenties. Ontdek hoe controles in zijn werk gaan en wat je kunt doen tegen eventuele boetes en sancties. 

Wanneer je als bedrijf het milieu belast, moet je een omgevingsvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit indienen. 

Vergunningverlenende instanties zijn meestal verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving. Dit zijn vaak gemeenten en provincies die deze taak uitbesteden aan de Omgevingsdiensten. 

Toezichthouders of Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) bezoeken bedrijven. Constateren ze overtreding van de regels, dan kunnen ze boete opleggen of een hersteltermijn opleggen zonder enige boete.

???? Wat is een milieuovertreding? Als bedrijf of organisatie moet je voldoen aan milieuregels. Die hebben betrekking op onder andere afval, geluid en de omgeving waarin je actief bent. De overheid ziet toe op naleving van de regels. 

Boetes en sancties bij milieuovertreding

Controle op naleving van de milieuregels begint meestal bij de omgevingsvergunning of de melding Activiteitenbesluit. Heb je als bedrijf een omgevingsvergunning-milieu? Dan kijkt de toezichthouder of je volgens de milieuvergunning werkt en of de vergunning nog actueel is.

Mogelijk valt je bedrijf onder de algemene regels. Dan ben je niet vergunningplichtig en gelden de algemene milieuregels. Het Activiteitenbesluit is in 70% van de gevallen van toepassing op je bedrijf. 

Bij ernstige milieuovertredingen kan de overheid boetes en/of sancties opleggen. Meestal begint het met een waarschuwing en een deadline, om orde op zaken te stellen. 

Direct milieuadvies nodig? AdbLOM helpt
Bel voor persoonlijk advies: 038-4579056
Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl

Wanneer vinden milieucontroles plaats? 

Controles op milieuovertredingen kunnen plaatsvinden na klachten en hinder, maar ook spontaan. De meeste controles worden onaangekondigd uitgevoerd. Het onaangekondigd controleren is vastgelegd in de Landelijke handhavingstrategie.

Hoe gaan controles in zijn werk? 

Tijdens een controle beoordeelt de toezichthouder of je bedrijf zich aan de geldende milieuwetgeving houdt. Het gaat daarbij om de regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer of – als dit van toepassing is – de voorschriften uit de omgevingsvergunning. 

Tijdens de controle maakt de toezichthouder met de eigenaar of medewerker een ronde over het bedrijf. Waar nodig worden administratieve zaken ook gecontroleerd, bijvoorbeeld verplichte certificaten en keuringsbewijzen van installaties.

Toezichthouders hebben ook een ‘oog- en oorfunctie’ voor instanties als het waterschap, de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Komen ze mogelijke overtredingen tegen, dan geven ze die door.

De toezichthouder meldt zich meestal aan, maar dat hoeft niet. Het komt ook voor dat ze het terrein betreden zonder zich direct kenbaar te maken. 

De toezichthouder moet zich wel kenbaar maken wanneer je dit vraagt. Dit doet de toezichthouder door het tonen van een legitimatiebewijs. Lees hier meer over bij Infomil

Milieuovertreding kan leiden tot forse boete.

Ben je verplicht mee te werken aan een milieucontrole?

De toezichthouder mag inlichtingen vorderen, als dit nodig voor het uitvoeren van zijn taak. Je bent dus verplicht mee te werken aan een milieucontrole. 

Inlichtingen kunnen bijvoorbeeld stukken uit de boekhouding zijn of een monster te nemen van afvalwater. Ook kan de toezichthouder je bevelen een kast of container te openen, of toegang te geven tot het bedrijventerrein.

Inlichtingen kunnen bijvoorbeeld stukken uit de boekhouding zijn, of een monster van het afvalwater. Ook kan de toezichthouder je bevelen een kast of container te openen, of toegang te geven tot het bedrijventerrein.

De toezichthouder mag zijn bevoegdheden alleen gebruiken om zijn werk goed uit te voeren. Wanneer je niet meewerkt bij een bevel of vordering, pleeg je een misdrijf

Sancties: dwangsom en soms zelfs direct een boete

Afhankelijk van de milieuovertreding krijg je een hersteltermijn, om zonder boete of dwangsom de overtreding te herstellen. Soms gaat de toezichthouder direct over op sancties. Dit hangt af van het geconstateerde gedrag en de overtreding tijdens de controle.

Een correct opgesteld bezoekverslag (ook wel proces-verbaal genoemd) biedt de overheid voldoende basis om een dwangsom te innen of een boete op te leggen. 

Uit het opgemaakte bezoekverslag moet wel duidelijk blijken door wie, wanneer en hoe de overtreding is geconstateerd. Ook moet het Openbaar Ministerie toestemming geven. Als beschuldigde kun je hiertegen in beroep gaan. 

Boete en sanctie bij milieuovertreding: kom direct in actie

Heb je boete of een dwangsom gekregen na een milieucontrole? Kom dan direct in actie en voorkom erger. De overheid kan in uiterste geval je bedrijf stilleggen! 

AdbLOM helpt bezwaar maken tegen eventuele sancties. We zoeken samen met jou en de overheid naar oplossingen, bijvoorbeeld een aanvraag tot uitstel. Of we tekenen gefundeerd bezwaar aan tegen de bevindingen. Ook helpen we je om aan de milieuregels te voldoen, zodat je niet meer in deze situatie komt.

Waarom kiezen voor AdbLOM 

  • Begeleiding tijdens en na een contole.
  • Opstellen haalbaar actieplan en communicatie hierover met het bevoegd gezag.
  • Juridische én technische ondersteuning zodat je snel en voordelig aan de regels voldoet.
  • Dossiervorming, zodat jij gericht bezwaar kunt aantekenen bij het bevoegd gezag.

Milieuadvies van AdbLOM: samen werken aan een duurzame toekomst 

Overtreed je als bedrijf de milieuregels, dan kunnen de gevolgen zeer ingrijpend zijn. Werk daarom samen met AdbLOM en beperk ze tot een minimum.

Direct milieuadvies nodig? AdbLOM helpt
Bel voor persoonlijk advies: 038-4579056
Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl