Bodemenergiesysteem

Milieuadvies voor bedrijven die gebruikmaken van een bodemenergiesysteem

Bij milieuadviesbureau AdbLOM begrijpen we de complexiteit van milieuwetgeving, vooral voor bedrijven die gebruikmaken van bodemenergiesystemen. De activiteiten van deze bedrijven kunnen aanzienlijke milieueffecten hebben, zoals bodemaantasting, wijzigingen in grondwaterstand en grondwaterkwaliteit. De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de procedure voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen ingrijpend veranderd. Voor iedere kernactiviteit is nu een specifieke vergunning vereist, wat diepgaande kennis van zowel jouw bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften vereist.

Wat valt onder een bodemenergiesysteem?

Een bodemenergiesysteem maakt gebruik van de warmte en koude in de bodem voor de verwarming en koeling van gebouwen. Er zijn twee soorten systemen:

 • Open bodemenergiesystemen: Hierbij is sprake van verplaatsing van grondwater. Water wordt opgepompt, door een warmtewisselaar geleid en daarna weer terug in de bodem gebracht.
 • Gesloten bodemenergiesystemen: Hierbij wordt circulatievloeistof door buizen in de bodem geleid, zonder direct contact met het grondwater. De vloeistof neemt warmte of koude op uit de bodem en transporteert deze naar het gebouw.

Bodemenergiesystemen worden ook gebruikt voor het opslaan van warmte in de bodem, zoals hoge temperatuur opslag. Dit gebeurt voornamelijk voor verwarmingsdoeleinden, bijvoorbeeld in de glastuinbouw en bij de teelt van vissen, waterplanten en schaal- en schelpdieren.

Activiteiten binnen een bodemenergiesysteem

De belangrijkste activiteiten die vallen onder een bodemenergiesysteem zijn:

 • Aanleggen van een bodemenergiesysteem: Dit omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om het systeem te installeren, inclusief boringen en het aanleggen van leidingen.
 • Gebruik van een bodemenergiesysteem: Dit betreft het operationeel houden van het systeem, inclusief onderhoud en schoonspoelen van de systemen.

Onder deze milieubelastende activiteiten valt ook het uitvoeren van vooronderzoeken. Een vooronderzoek bestaat uit boringen om te bepalen of de locatie geschikt is voor een bodemenergiesysteem.

Milieuregels voor bedrijven met een bodemenergiesysteem

Voor jouw bedrijf zijn er specifieke milieuregels van toepassing uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels gelden voor de gehele milieubelastende activiteit, inclusief ondersteunende activiteiten. Hier is een overzicht van enkele belangrijke regels:

 • Gesloten bodemenergiesysteem: Zorg ervoor dat de circulatievloeistof veilig en milieuvriendelijk is.
 • Open bodemenergiesysteem: Beheer het grondwater op een verantwoorde manier en voorkom verontreiniging.

Wanneer is een omgevingsvergunning vereist?

Voor bedrijven met een bodemenergiesysteem is een omgevingsvergunning nodig voor het aanleggen en gebruiken van een open bodemenergiesysteem. De provincie kan echter van deze vergunningplicht afwijken. Artikel 2.16 van het Bal regelt dat de provincie de aanleg en het gebruik van open bodemenergiesystemen vergunningvrij kan maken. Dit kan alleen als het doelmatig gebruik van bodemenergie of doelmatig waterbeheer dit toelaat en het systeem niet meer dan 10 m³/uur grondwater onttrekt.

Voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater is ook een omgevingsvergunning nodig.

Wat kan AdbLOM voor jouw bedrijf betekenen?

AdbLOM adviseert al meer dan 10 jaar bedrijven op gebied van milieu-gerelateerde zaken. Door milieubeleid te vertalen naar praktische oplossingen maken we je organisatie slimmer, bewuster en weerbaarder tegen de regels vanuit de overheid.

 • Verbeter grip op bedrijfsprocessen
 • Biedt medewerkers een veiliger werkplek
 • Behaal structureel milieu- en bedrijfsdoelen
 • Voldoe aan wettelijke eisen en voorwaarden
 • Optimaliseer de communicatie met de overheid

Neem contact op met AdbLOM milieuadvies, dan ondersteunen we je met milieubeleid, vergunningen en certificering.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl