Wanneer moet je een ongewoon voorval melden?

Wanneer moet je een ongewoon voorval melden?

Vindt binnen je bedrijf een ongewoon voorval plaats, dan moet je dit in veel gevallen melden. Doe je dit niet, dan dreigt een fikse boete. Maar wanneer is een incident ernstig genoeg?


De overheid wil schade aan het milieu voorkomen. Daarom ben je als bedrijf verplicht ongewone voorvallen te melden. Het niet melden van een ongewoon voorval, kan een boete opleveren van tienduizenden euro’s. De precieze regels staan in de Wet milieubeheer. Maar ze zijn niet altijd even duidelijk.

???? Tip. Moet je een ongewoon voorstel wel of niet melden? Bepaal het aan de hand van de Beslisboom meldplicht ongewoon voorval.

Wet zegt niet wat ongewoon voorval is

In artikel 17.2 van de Wet milieubeheer staat dat je ongewone voorvallen zo spoedig en compleet mogelijk bij het bevoegd gezag moet melden. Het gaat dan vooral om incidenten die nadelig zijn voor het milieu.

In de wet staat niet omschreven wat ongewone voorvallen zijn. Uit jurisprudentie van de Raad van State is wel veel duidelijk geworden.

De Raad van State omschrijft een ongewoon voorval als alles wat afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten. Daarbij kun je denken aan ongelukken, storingen en incidenten in het productieproces die van invloed zijn op het milieu. Hier is dus al snel sprake van.

Ongewoon voorval en het milieu

Een ongewoon voorval hoef je alleen te melden als het nadelig is voor het milieu. Bijvoorbeeld bij lekkage van een schadelijke en/of gevaarlijke stof. Of een brand binnen het bedrijf

Na de melding kan het bevoegd gezag een onderzoek instellen. Provincies en gemeenten geven de meldingen door aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die registreert en analyseert ze, om zo gezamenlijk milieubeleid te verbeteren.

Maak direct melding van een milieu-incident

De wet zegt niet hoe snel je een ongewoon voorstel moet melden. En er wordt ook geen (maximale) meldingstermijn genoemd. Dit lijdt mogelijk tot onduidelijkheden.

In de praktijk is het verstandig om zo snel mogelijk (eigenlijk direct) melding te maken van een ongewoon voorval. Bijvoorbeeld in deze gevallen:

  • Een (kleine) brand binnen het bedrijf
  • Lekkage van een koelinstallatie
  • Lekkage van chemicaliën in de bodem, water of lucht

Voor het doen van aangifte is het wel van belang dat er een verband is tussen het voorval en de milieugevolgen. Heeft het incident alleen gevolgen voor je bedrijf? Dan hoef je het niet te melden.

Reikwijdte van de meldplicht

In een inrichting komen ook kleine incidenten voor. De nadelige gevolgen van deze gebeurtenissen voor het milieu zijn niet altijd groot. Toch zijn deze kleine incidenten op grond van artikel 17.2 Wm wel meldingsplichtig.

De overheid kan optreden tegen overtreding van de meldplicht. Zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk.

Omdat het melden van alle voorvallen in de praktijk vaak niet te doen is, zijn uitzonderingen mogelijk. Milieuadviesbureau AdbLOM helpt je bij het treffen van deze regeling. Zo kunnen we in overleg met het bevoegd gezag afspreken kleine incidenten pas binnen een bepaalde tijd te melden. Dit voorkomt eventuele boetes en sancties.

Ongewone voorvallen melden? Laat je adviseren door AdbLOM

De verplichting om ongewone voorvallen te melden kan ingrijpend zijn voor je bedrijfsvoering. Zijn de regels voor jouw bedrijf van toepassing? Laat ons je dan adviseren.

We brengen de huidige situatie in kaart. Kijken naar het efficiënt naleven van de meldplicht. En treden – zo nodig – in overleg met de overheid om praktische oplossingen te vinden voor jouw situatie. Zo voldoe je aan alle regels, voorkom je boetes en onderneem je succesvoller.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Of bel direct: 06 – 134 14 267.


Beslisboom meldplicht ongewone voorvallen

Download de beslisboom ongewone voorvallen als handige PDF.

Beslisboom meldplicht ongewone voorvallen.

Download deze onmisbare documenten

???? Beslisboom meldplicht ongewone voorvallen (PDF).
???? Vragenlijst voor melding ongewoon voorval (PDF).
???? Handreiking maatwerk ongewone voorvallen (PDF).

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl