Nieuwe Omgevingswet: dit verandert er voor jou

Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking. De wet vervangt alle 26 wetten voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. En vereenvoudigt zo de regels voor ruimtelijke projecten.

Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

Lees ook over milieubeleid:

Wanneer moet je een ongewoon voorval melden?
Voldoet je bedrijf aan de natuurbeschermingswet?
Wijziging Kaderrichtlijn afvalstoffen: dit zijn de gevolgen

De nieuwe Omgevingswet biedt 3 grote voordelen:

  1. Eén vergunning aanvragen bij 1 loket.
  2. Procedure van 8 weken in plaats van 26 weken
  3. Als particulier of ondernemer kun je gemakkelijk zelf een initiatief starten.

Voor de nieuwe wet geldt: een wet, een loket en een procedure. Dit moet de bureaucratie flink terugdringen.

Wat verandert de Omgevingswet voor jou als ondernemer?

De nieuwe Omgevingswet heeft ingrijpende consequenties voor milieubelastende activiteiten. Zo wordt het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer losgelaten en vervangen door een regulering per activiteit. En er verandert meer.

Inrichting wordt milieubelastende activiteit

Het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer (Wm) wordt als gezegd vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit. De rijksregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Maar er kunnen ook andere regels gelden.

Voor de geldigheid van de milieuregels van het Bal maakt het niet meer uit:

  • of een activiteit een bedrijfsmatige omvang heeft
  • hoe lang de activiteit duurt
  • of de activiteit op een vaste plek plaatsvindt

De milieubelastende activiteit omvat onder het Bal ook activiteiten buiten inrichtingen waarvoor nu al algemene regels gelden, zoals:

  • lozingen van afvalwater in rioolstelsels en in de bodem
  • omgaan met afvalstoffen (storten, verbranden, nuttig toepassen)
  • toepassing van warmte- en koudeopslag

Bal en omgevingsplan vervangen activiteitenbesluit

De rijksregels voor milieubelastende activiteiten staan in Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hoofdstuk 3 van het Bal wijst per paragraaf een milieubelastende activiteit aan.

De milieuregels van het Bal gelden alleen als werkzaamheden als milieubelastende activiteit zijn aangewezen.

In het Bal staat ook een zorgplicht. Deze zorgplicht vervangt een groot aantal voorschriften van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Verder staan er in het Bal algemeen geldende maatwerkmogelijkheden. De nieuwe Omgevingswet biedt mogelijkheden om af te wijken van de reguliere milieuregels van het Bal.

Een aantal milieubelastende activiteiten uit het Activiteitenbesluit wordt overgeheveld naar het omgevingsplan van de gemeente. Daarmee krijgen gemeenten meer invloed op milieubeleid.

Wil je weten wat er precies verandert? Lees dan: Veranderingen van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal.

Handig stappenplan milieubelastende activiteit

De overheid heeft een handig stappenplan opgesteld. Daarmee bepaal je snel welke regels er voor een specifieke milieubelastende activiteit gelden. Dit zijn de stappen in vogelvlucht.

Stap 1
Bepaal of de activiteit die je uitvoert in het Bal aangewezen wordt als milieubelastende activiteit. Zo ja, dan is het Bal van toepassing.

Stap 2
Kijk in de richtingaanwijzer van het Bal. Daarin staat welke inhoudelijke regels van toepassing zijn. Sowieso moet je altijd voldoen aan de specifieke zorgplicht.

Stap 3
Kijk of er eventuele uitzonderingen op de bepalingen uit het Bal van toepassing zijn.

Stap 4
Kijk of de milieubelastende activiteit vergunningplichtig is.

Stap 5
Kijk in hoofdstuk 4 van het Bal of je een melding moet doen voor je met de activiteit begint.

Stap 6
Kijk welke andere informatie je nog moet aanleveren bij het bevoegd gezag.

Stap 7
Achterhaal of er decentrale regels voor de milieubelastende activiteit zijn. Bijvoorbeeld aanvullende regels in het omgevingsplan.

Beijk het uitgebreide stappenplan regels voor activiteiten.

Implementatie omgevingswet: AdbLOM adviseert en voert uit

Het implementeren van de nieuwe Omgevingswet is uitdagend en tijdrovend voor jou als ondernemer. Werk daarom samen met de experts van milieuadviesbureau AdbLOM.

Vanuit onze kennis, ervaring en betrokkenheid ondersteunen wij je met advies en uitvoering. Daarbij kijken we naar de regels en laten we die optimaal werken voor jouw bedrijd. Zo krijg je grip op de nieuwe Omgevingswet en voldoe je aan regels. Nu en in de toekomst.

Of stuur een e-mail naar info@adblom.nl.

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl